Cài đặt Google Chrome với YUM trên Fedora/CentOS/RHEL


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt trình duyệt Google Chrome trên Fedora 12/13/14, CentOS/RHEL 5.x. Cách tốt nhất để cài đặt và cập nhật cho Chrome là sử dụng kho chứa (repository) YUM của Google.

1- Kích hoạt kho chứa YUM của Google

Tạo file text /etc/yum.repos.d/google.repo có nội dung như sau:

# Chrome 32-bit version

[google32]

name=Google – i386

baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/i386

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

# Chrome 64-bit version

[google64]

name=Google – x86_64

baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/x86_64

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

2- Cài đặt Google Chrome với lệnh YUM

  • Phiên bản ổn định (stable)
yum install google-chrome-stable
  • Phiên bản beta
yum install google-chrome-beta
  • Phiên bản chưa ổn định (unstable)
yum installgoogle-chrome-unstable

Google Chrome Beta Web Browser trên Fedora 12

Google Chrome Unstable Web Browser trên Red Hat (RHEL) 6

–manthang.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s