Giới thiệu lệnh whereis


Lệnh whereis được sử dụng để xác định vị trí lưu trữ các binary file, source code, manual page của 1 chương trình (program) trên máy tính.

Cắt nghĩa một số thuật ngữ:

+ program: là chuỗi các chỉ lệnh nhằm chỉ ra những thao tác nào máy tính cần thực hiện trên 1 tập dữ liệu.

+ Source Code: là dạng nguyên thủy của program được viết bởi con người sử dụng 1 ngôn ngữ lập trình dưới hình thức plain-text (bao gồm ký tự số, chữ cái… mà con người có thể đọc và hiểu được).

+ binary file (hay excutable file): là dạng có thể thực thi (ready to run) của program. Tức là khi bạn chạy các binary file nằm trên thiết bị lưu trữ (HDD, USB…) thì chúng được copy vào bộ nhớ (RAM…) để nội dung mà chúng mang (là các mã máy (machine code) chỉ gồm 1 và 0) có thể sử dụng ngay bởi CPU.

Program ở dạng Source Code muốn chạy được trên máy tính trước tiên phải được chuyển sang dạng binary, công việc này do trình biên dịch (compiler) thực hiện.

+ online manual page (hay manpage): là tài liệu hướng dẫn sử dụng của program. Thường được xem bằng cách sử dụng lệnh man

1- Cú pháp cơ bản

whereis [option(s)] program_name(s)

Khi không có tùy chọn (option), whereis trả về đường dẫn tuyệt đối của binary file, source code, man page (nếu chúng tồn tại) cho program_name (hay tên lệnh).

whereis chấp nhận nhiều program_name cách nhau bởi khoảng trắng làm đối số, kết quả cho mỗi program_name nằm trên 1 dòng tách biệt.

whereis ls

2- Các tùy chọn

-b : tìm kiếm binary file

-m: tìm kiếm man page

-s: tìm kiếm source code

Bạn có thể kết hợp nhiều tùy chọn để giới hạn kết quả trả về. VD lệnh sau

whereis -bs whoami

Sẽ trả về vị trí binary file, source code của chương trình whoami (lệnh này cho biết user nào đang login)

3- Lưu ý

– Một số lệnh sẽ không có binary file nào được trả về bởi whereis, ví dự như alias, umask.
Lý do là vì không tồn tại binary file nào tương ứng với những lệnh này và chúng là các lệnh được tích hợp sẵn trong shell.

– Nếu binary file, source code hoặc man page tồn tại trên máy nhưng không được cài đặt vào các vị trí, thư mục chuẩn như

+ /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin, /usr/local/bin cho các binary file

+ /usr/share/doc cho man page file

thì không có kết quả nào được trả về và whereis cũng không đưa ra bất kỳ thông báo lỗi nào!
Điều này là do whereis mặc định chỉ tìm kiếm các vị trí chuẩn tương ứng với mỗi program nhưng trong quá trình cài đặt bạn lại chọn cài program ở vị trí khác.

–manthang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s