Nhận trợ giúp trong Linux với Manpage


Để tìm thông tin trợ giúp về một câu lệnh, một hàm chức năng, hay xem giải nghĩa của một file cấu hình… trong Linux thì làm thế nào? Lệnh man là câu trả lời cho vấn đề đó. Mời bạn đón đọc bài viết sau đây để hiểu rõ hơn ý nghĩa và cách sử dụng lệnh man này.

Man Page (viết tắt của Manual Page) là tài liệu chứa 1 trong các thông tin như:

+ Cách sử dụng câu lệnh cơ bản. Ví dụ, lệnh tar, whereis

+ Giải thích cấu trúc của file. Ví dụ, file /etc/passwd, /etc/fstab

+ Cách sử dùng các hàm thư viện, system call. Ví dụ, hàm mã hóa crypt()

+ Các lệnh về quản trị hệ thống. Ví du, lệnh ifconfig để xem thông tin hoặc cấu hình cho các giao tiếp mạng.

Nhiều Manpage có sẵn khi bạn cài xong Linux hoặc khi các gói phần mềm mới cài cũng chứa các Manpage đi kèm với phần mềm đó.

Lệnh man được sử dụng để định dạng và hiển thị các Manpage này. Gõ lệnh sau để xem hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh man

$ man man

Một manpage có thể được chia thành 8 phần (section) được đánh số và mô tả như sau:

+ 1: Các lệnh dành cho người dùng thông thường.

+ 2: Các lời gọi hệ thống (System call).

+ 3: Các hàm thư viện C.

+ 4: Các file thiết bị nằm trong thư mục /dev, hay thông tin về driver

+ 5: Cấu trúc của 1 file nào đó.

+ 6: Games và screensavers

+ 7: Những thứ linh tinh khác…

+ 8: Các dịch vụ trên hệ thống và các công cụ dành cho việc quản trị Linux.

VD:
Nếu muốn xem hướng dẫn sử dụng lệnh passwd dùng để đổi mật khẩu cho người dùng thì gõ:

$ man 8 passwd

(hoặc gõ man passwd thì tự động lệnh man sẽ hiển thị section 8)

Nhưng muốn xem định dạng của file passwd – là file dạng văn bản chứa thông tin về các tài khoản trên hệ thống bạn phải gõ:

$ man 5 passwd

Kết quả trả về sau khi tìm kiếm trợ giúp sẽ được định dạng và hiển thị trong cửa sổ Terminal với các mục như:

NAME
Tên của lệnh, file, hàm, deamon,… và 1 dòng ngắn cho biết chức năng của nó

SYNOPSIS
Đối với lệnh: cho biết cú pháp lệnh thường dùng.

Đối với hàm: liệt kê các tham số, file header cần dùng.

DESCRIPTION
Mô tả các chức năng mà hàm, lệnh cung cấp

EXAMPLES
1 số ví dụ thường hay sử dụng.

SEE ALSO

Danh sách các lệnh, hàm liên quan.

Ngoài ra còn có các phần khác như: OPTIONS, EXIT STATUS, ENVIRONMENT, KNOWN BUGS, FILES, AUTHOR, REPORTING BUGS, HISTORY và COPYRIGHT.

–manthang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s