[CCNA Lab Series] – Bài 10: Giao thức ARP


A. Mục tiêu của bài lab:
Xem thông tin trong bảng ARP

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta sẽ sử dụng Router1 và Router2.

C. Các bước thực hiện:

1. Kết nối tới Router1 (có hostname là R1) và xem bảng ARP của nó.
R1>en
R1#show arp

2. Gán địa chỉ IP cho cổng Fa0/0 trên R1.

R1#conf t
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end

3. Xem lại bảng ARP của R1. Lúc này ta thấy xuất hiện một dòng (entry) duy nhất là thông tin về cổng Fa0/0 trên R1

R1#show arp

4. Truy cập vào CLI của Router2 (có hostname là R2)

5. Đặt địa chỉ IP cho cổng Fa0/0 trên R2 như sau

R2>en
R2#conf t
R2(config)#interface fa0/0
R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#end

6. Hiện ta đã có một kết nối giữa 2 cổng Fa0/0 trên R1 và R2. Để chắc rằng kết nối này hoạt động tốt, trên R2 ta ping thử tới địa chỉ IP của cổng Fa0/0 trên R1.

R2#ping 10.1.1.1

7. Giờ xem lại bảng ARP trên R1 và để ý thấy là đã xuất hiện thêm một entry dành cho cổng Fa0/0 trên R2.

R1#show arp

8. Giờ ta sẽ xây dựng lại bảng ARP trên R1, chạy lệnh sau để xóa thông tin trong bảng ARP này.

R1#clear arp

9. Xem lại bảng ARP của R1 lần cuối và ghi nhận lại các entry trong đó.

R1#show arp

–Hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s