[CCNA Lab Series] – Bài 11: Tạo bảng Host của Router


A. Mục tiêu của bài lab:
Làm quen với bảng host của router. Ta sử dụng bảng host để đặt tên cho địa chỉ IP thường hay sử dụng, tức là ta sẽ có một cặp ánh xạ giữa tên (dạng chuỗi ký tự) và địa chỉ IP (dạng số).

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta sẽ sử dụng Router1 và Router2. Hai router này được nối lại với nhau (bằng cáp chéo) sử dụng cổng Fa0/0 trên mỗi router như hình sau

C. Các bước thực hiện:

1. Truy cập vào CLI của Router1 và vào Privileged mode

Router>enable
Router#

2. Vào Configuation mode và đặt hostname cho Router1 là hn

Router#conf t
Router(config)#hostname hn
hn(config)#

3. Đặt địa chỉ IP cho cổng Fa0/0 trên Router1 và kích hoạt cổng này lên như sau

hn(config)#interface fa0/0
hn(config-if)#ip address 195.42.36.10 255.255.255.240
hn(config-if)#no shutdown

4. Giờ ta truy cập vào CLI của Router2 và vào Privileged mode

Router>enable
Router#

5. Vào Configuation mode và đặt hostname cho Router2 là hcm

Router#conf t
Router(config)#hostname hcm
hcm(config)#

6. Đặt địa chỉ IP cho cổng Fa0/0 trên Router2 và kích hoạt cổng này lên như sau

hcm(config)#interface fa0/0
hcm(config-if)#ip address 195.42.36.12 255.255.255.240
hcm(config-if)#no shutdown

7. Thoát khỏi “config-if” mode. Giờ ta không muốn phải gõ vào địa chỉ IP của cổng Fa0/0 trên Router1 (hn) mỗi lần ta thử ping tới địa chỉ IP đó nên ta sẽ tạo ra một entry trong bảng host của Router2 (hcm) là ánh xạ giữa hostname của Router1 (là hn, nhưng thật ra bạn chọn một tên khác bất kỳ cũng được) và IP là 195.42.36.10

hcm(config-if)#exit
hcm(config)#
hcm(config)#ip host hn 195.42.36.10

8. Sau đó, ta đã có thể ping tới địa chỉ IP của cổng Fa0/0 trên Router2 sử dụng hostname là hn của nó

hcm(config)#exit
hcm#ping hn

9. Xác nhận lại rằng entry ở trên đã có trong bảng host của Router1 với lệnh sau

hcm#show hosts

–Hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s