[CCNA Lab Series] – Bài 6: Thiết lập thông báo khi đăng nhập vào router


A. Mục tiêu của bài lab:
MOTD (Message of The Day) là thông báo được hiển thị khi ai đó đăng nhập vào router. MOTD có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về router hoặc hiển thị các thông báo về báo về bảo mật.

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta tiếp tục sử dụng Router1.

C. Các bước thực hiện:1. Kết nối tới Router1 và vào Privileged mode

Router>
Router>enable
Router#

2. Vào Configuration mode

Router#config t
Router(config)#

3. Gõ vào câu lệnh banner motd và tiếp sau đó là một ký tự định giới hạn (delimiting character). Ký tự định giới hạn sẽ được gõ vào tại phần cuối của dòng thông báo để router sẽ biết được là khi nào ta hoàn thành việc gõ vào thông báo. Ký tự thường sử dụng nhất là “z”.

Router(config)#banner motd z
Enter TEXT message. End with the character ‘z’.

4. Bây giờ, ta sẽ gõ vào thông báo muốn hiển thị lúc đăng nhập vào router, khi cần kết thúc việc gõ thông báo ta sẽ gõ ký tự“z” và nhấn Enter thì lập tức thông báo sẽ được router lưu lại.

Ví dụ, để thiết lập MOTD là dòng chữ “Chao mung ban den voi Cisco router” thì gõ

Chao mung ban den voi Cisco router z

5. Để xem thông báo trên, ta thoát khỏi Configuration mode và sau đó thoát khỏi router. Nhấn Enter để quay trở lại và ta sẽ thấy được thông báo vừa đặt ở trên

—Hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s