The Conscience of a Hacker


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

           The following was written shortly after my arrest…

                   \/\The Conscience of a Hacker/\/

                                  by

                           +++The Mentor+++

                      Written on January 8, 1986

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Another one got caught today, it’s all over the papers. “Teenager Arrested in Computer Crime Scandal”, “Hacker Arrested after Bank Tampering”…

Damn kids. They’re all alike.

But did you, in your three-piece psychology and 1950’s technobrain, ever take a look behind the eyes of the hacker? Did you ever wonder what made him tick, what forces shaped him, what may have molded him?

I am a hacker, enter my world…

Mine is a world that begins with school… I’m smarter than most of the other kids, this crap they teach us bores me…

Damn underachiever. They’re all alike.

I’m in junior high or high school. I’ve listened to teachers explain for the fifteenth time how to reduce a fraction. I understand it. “No, Ms. Smith, I didn’t show my work. I did it in my head…”

Damn kid. Probably copied it. They’re all alike.

I made a discovery today. I found a computer. Wait a second, this is cool. It does what I want it to. If it makes a mistake, it’s because I screwed it up. Not because it doesn’t like me…

Or feels threatened by me…

Or thinks I’m a smart ass…

Or doesn’t like teaching and shouldn’t be here…

Damn kid. All he does is play games. They’re all alike.

And then it happened… a door opened to a world… rushing through the phone line like heroin through an addict’s veins, an electronic pulse is sent out, a refuge from the day-to-day incompetencies is sought… a board is found.

“This is it… this is where I belong…”

I know everyone here… even if I’ve never met them, never talked to them, may never hear from them again… I know you all…

Damn kid. Tying up the phone line again. They’re all alike…

You bet your ass we’re all alike… we’ve been spoon-fed baby food at school when we hungered for steak… the bits of meat that you did let slip through were pre-chewed and tasteless. We’ve been dominated by sadists, or ignored by the apathetic. The few that had something to teach found us willing pupils, but those few are like drops of water in the desert.

This is our world now… the world of the electron and the switch, the beauty of the baud. We make use of a service already existing without paying for what could be dirt-cheap if it wasn’t run by profiteering gluttons, and you call us criminals. We explore… and you call us criminals. We seek after knowledge… and you call us criminals. We exist without skin color, without nationality, without religious bias… and you call us criminals. You build atomic bombs, you wage wars, you murder, cheat, and lie to us and try to make us believe it’s for our own good, yet we’re the criminals.

Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is that of judging people by what they say and think, not what they look like. My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me for.

I am a hacker, and this is my manifesto. You may stop this individual, but you can’t stop us all… after all, we’re all alike.

+++The Mentor+++


Bản dịch tiếng Việt đăng trên diễn đàn HVAOnline

http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/0/6260.hva

—–

login as: alice

password: reaLLy waNNa knOw my P(ass) ?

[alice@hvaonline.net ~]$ export HISTFILESIZE=0

[alice@hvaonline.net ~]$ export HISTFILE=/dev/null

[alice@hvaonline.net ~]$ cat ./hacker-manifesto.txt

/*************************************************************************/

              Nhng li sau đây tôi viết ít lâu sau khi b bt.

       LI TRN TÌNH CA MT HACKER

                Tác gi: +++The Mentor+++

                       Viết ngày 8/1/1986

/*************************************************************************/

Hôm nay thế là li thêm mt người na b tóm, tin đăng đy trên báo. “Tr tui b giam trong v án rùm beng v máy tính”, “Hacker b bt sau khi m khóa ngân hàng”…

Lũ tr khn kiếp. Chúng nào có khác gì nhau.

Nhưng các người, vi m tâm lý hc chp vá vi tư duy công ngh nhng năm 50 ca các người, có bao gi nhìn vào tâm tư ca hacker không? Có bao gi các người t hi cái gì đã thúc y hành đng, lc nào đã dp thành y, khuôn nào đã đúc nên y không?

Ta là mt hacker, hãy bước vào thế gii ca ta…

Thế gii ca ta khi đu t ghế nhà trường… Ta khôn lanh hơn phn ln tr em khác, my th rác rưởi h dy bn ta khiến ta phát chán…

Đa cá bit khn kiếp. Chúng nào có khác gì nhau.

Ri ta vào trung hc. Được nghe cô giáo ging đi ging li đến mười lăm ln phép rút gn phân s. Hiu bài. “D không, thưa cô, con không viết li gii . Con tính nhm thôi …”

Ranh con khn kiếp. Chc li cóp bài ri. Chúng nào có khác gì nhau.

Hôm nay ta có mt khám phá. Khám phá ra mt cái máy tính. Xem nào, cái này tht là hay. Nó làm được mi chuyn theo ý ta. Nếu nó làm sai, đó là bi vì ta ln. Ch chng phi vì nó không mến ta…

Hay vì cm thy b ta hăm da…

Hay vì tưởng ta là mt cái bch tht huyênh hoang…

Hay vì không chu ta dy d và thy tt nht là nên té khi đây…

Ranh con khn kiếp. Sut ngày ch có chơi game. Chúng nào có khác gì nhau.

Và điu đó ri xy ra… mt cánh ca m toang ra thế gii… rượt đui nhau trên đường dây đin thoi như cht heroin chy trong huyết qun dân ghin, phát mt xung đin, phát giác mt góc trú chân xa lánh ni bt lc thường ngày… phát hin mt din đàn. “Đây ri… đây mi là chn dung thân ca ta…”

Nơi đây ta quen biết mi người… k c nếu ta chưa bao gi gp h, chưa bao gi nói chuyn vi h, có th không bao gi nghe được thêm tin tc gì v h na… Ta vn quen biết hết mi người…

Ranh con khn kiếp. Li choán mt đường đin thoi ri. Chúng nào có khác gì nhau.

Các người có th đưa đ(u) ra mà cá rng bn ta nào có khác gì nhau!

Trên ghế nhà trường bn ta đã được đút cho tng thìa bt trong khi bn ta thèm ăn ch nướng… Các người mm cho bn ta tng mu tht, th tht vô v đã được nhai nát sn. Bn ta b ngó lơ bi nhng k th
ơ, b hành h bi nhng tên cung bo. Vài người có ch dy được bn ta đã phát hin bn ta là nhng hc trò ngoan, nhưng vài người như thế ch như nhng git nước trong sa mc.

Còn đây mi là thế gii ca bn ta… thế gii ht đin t và khóa chuyn mch, v đp ca kbps.

Bn ta xài “chùa” nhng dch v đáng l ra r như bèo nếu nhà cung cp không phi là bn đu cơ trc li lòng tham không đáy, còn các người thì gi bn ta là ti phm.

Bn ta khám phá… còn các người gi bn ta là ti phm.

Bn ta theo đui kiến thc… còn các người gi bn ta là ti phm.

Bn ta tn ti không đnh kiến màu da, dân tc, tín ngưỡng… còn các người gi bn ta là ti phm.

Các người chế bom nguyên t, điu khin chiến tranh, giết chóc, bp bm, nói di và c la cho bn ta tin nhng vic đó mang li cho bn ta điu tt đp, còn bn ta vn c b gi là ti phm.

Phi, ta là ti phm đy. Ti ác ca ta là ti ham hiu biết. Ti ác ca ta là ti đánh giá con người không qua v h t mà qua li h nói, qua ý h nghĩ. Ti ác ca ta là ti khôn lanh hơn các người, mt ti ác mà các người không bao gi tha th.

Ta là mt hacker, và đây là tuyên ngôn ca ta. Các người có th ngăn chn mt cá nhân này, nhưng các người không th nào ngăn chn được tt c… Nói cho cùng, chúng ta nào có khác gì nhau.

                                                   +++The Mentor+++

/*************************************************************************/

Li trn tình ca mt hacker, còn gi là “tuyên ngôn hacker”, đã tr thành kinh đin như mt trong nhng tư liu đu tiên soi vào góc ti ca tâm lý gii hacker.

Bài này được lưu truyn trên hàng ngàn website vi nhiu bn hơi khác nhau. Alice dch t nguyên bn tiếng Anh:

http://www.phrack.org/issues.html?issue=7&id=3&mode=txt

/*************************************************************************/

[alice@hvaonline.net ~]$ logout

Closing connection …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s