[Slide] – I’m Cloud Confused!


Bài thuyết trình này sẽ diễn giải những sự khác biệt và thuận lợi, hơn thiệt của các dịch vụ điện toán đám mây (cloud computing) so với nền tảng tính toán cổ điển mang tính tự cung, tự cấp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s