Xem và tắt các startup application bị ẩn trong Ubuntu 12.04


Khi mở chương trình Startup Applications trong Ubuntu, bạn chỉ thấy được những ứng dụng mà bạn tự tay thêm vào, còn các ứng dụng mặc định tự chạy cùng Ubuntu khác thì bị ẩn đi.

Nhưng chỉ vài dòng lệnh dưới đây sẽ giúp bạn có thể xem và tắt các default startup application bị ẩn đó. Lưu ý là bạn cần biết rõ chức năng và sự cần thiết của ứng dụng mà bạn muốn tắt.

  • Để xem, chạy lệnh sau:

$ cd /etc/xdg/autostart/
$ ls

  • Để tắt ứng dụng abc, chạy lệnh:

$ sudo sed –in-place ‘s/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g’ abc

  • Ví dụ, muốn tắt “bluetooth-applet.desktop” thì chạy lệnh sau:

$ sudo sed –in-place ‘s/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g’ bluetooth-applet.desktop

Đính chính lại chút là các thao tác trên chỉ khiến các ứng dụng bị ẩn được hiện lại trong cửa sổ Startup Applications Preferences. Vậy nên bạn cần mở lại Startup Applications để thực hiện tắt/mở ứng dụng. Bài viết này có thể được áp dụng cho các phiên bản thấp hơn của Ubuntu 12.04. 

–manthang

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s