Cài đặt Oracle Database XE 11g Release 2 trên CentOS 6.2 x86_64


Với Linux thì Oracle chỉ hỗ trợ cho các phiên bản 64-bit. Bài viết này sẽ chỉ dẫn ra các yêu cầu và cài đặt, cấu hình cơ bản cho Oracle Database Express Edition (XE) 11g Release 2 trên CentOS 6.2 x86_64.  Hướng dẫn chính thức và đầy đủ hơn có ở đây.

1.   Cài đặt các gói phụ thuộc cần thiết:

#  yum install libaio bc flex

2.   Tải bản rpm của Oracle DB 11g XE tại đây

3.   Giải nén gói oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip:

# unzip -q oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip

4.   Thư mục Disk1 sẽ được tạo sau khi giải nén. Chuyển vào thư mục Disk1:

# cd Disk1
# ls
oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm  response  upgrade

5.   Cài đặt gói rpm có trong thư mục Disk1 sử dụng lệnh:

# rpm -ivh oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm

Preparing...                ########################################### [100%]
   1:oracle-xe              ########################################### [100%]
Executing post-install steps...
You must run '/etc/init.d/oracle-xe configure' as the root user to configure the database.

6.   Khi việc cài đặt hoàn thành, chạy dòng lệnh sau để cấu hình và bắt đầu khởi động database. Tùy chỉnh các cổng và mật khẩu cho SYS/SYSTEM:

# /etc/init.d/oracle-xe configure

Oracle Database 11g Express Edition Configuration
-------------------------------------------------
This will configure on-boot properties of Oracle Database 11g Express
Edition.  The following questions will determine whether the database should
be starting upon system boot, the ports it will use, and the passwords that
will be used for database accounts.  Press  to accept the defaults.
Ctrl-C will abort.

Specify the HTTP port that will be used for Oracle Application Express [8080]:

Specify a port that will be used for the database listener [1521]:

Specify a password to be used for database accounts.  Note that the same
password will be used for SYS and SYSTEM.  Oracle recommends the use of
different passwords for each database account.  This can be done after
initial configuration:
Confirm the password:

Do you want Oracle Database 11g Express Edition to be started on boot (y/n) [y]:y

Starting Oracle Net Listener...Done
Configuring database...Done
Starting Oracle Database 11g Express Edition instance...Done
Installation completed successfully.

7.  Thư mục con /u01 được tạo ra trong thư mục chứa Oracle XE 11g sau khi cài đặt ở /u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/bin

# cd /u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/bin

Để thiết lập biến môi trường cho phiên của bạn, chạy lệnh

# . ./oracle_env.sh

8.   Bây giờ bạn có thể truy cập SQL*Plus

# sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Wed Sep 21 08:17:26 2011
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reserved.
SQL> connect sys/Password as sysdba
Connected.
SQL>

9.    Để cho phép kết nối từ xa vào Oracle 11 XE GUI. Chúng ta sử dụng lệnh sau từ SQL*Plus

SQL> EXEC DBMS_XDB.SETLISTENERLOCALACCESS(FALSE);

PL/SQL procedure successfully completed.

10.   Bây giờ bạn đã có thể truy cập vào trang Oracle 11 XE GUI tại địa chỉ:

http://localhost:8080/apex/f?p=4950:1

Thay thế localhost với IP của bạn hay của domain tùy theo cấu hình. Đăng nhập với tài khoản SYSTEM và mở khẩu đã được thiết lập ở bước 2.

Tham khảo thêm:
[1] http://www.geilthings.com/wiki/Oracle_XE#Installing_Oracle_XE_11g_Server
[2] http://www.davidghedini.com/pg/entry/install_oracle_11g_xe_on
[3] http://blog.warp11.nl/2011/07/update-oracle-xe-11g-r2-on-centos-6/

–manthang

One comment

  1. Thanks bài chia sẽ hay
    Nhưng bạn ơi sau khi install thì bị lỗi font tiếng việt đánh vào nó show ra mã mình config sao hả bạn

    Dùng PHP connect tới Oracle

    Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s