Triển khai SSL cho máy chủ Web – Phần 2


Xem thêm:
Triển khai SSL cho máy chủ Web – Phần 1
Triển khai SSL cho máy chủ Web – Phần 2
Triển khai SSL cho máy chủ Web – Phần 3

————-

4     Xác định vị trí đặt chứng chỉ của Web server

Việc lựa chọn vị trí triển khai chứng chỉ cho Web server phụ thuộc vào cấu hình mạng của tổ chức. Dưới đây là hai trường hợp thường gặp.

  • Với một Web server

Nếu chỉ có một Web server hoạt động thì hiển nhiên chứng chỉ phải được đặt tại Web server đó như được thể hiện trong Hình dưới đây:

  • Với một nhóm các Web server

Ở cấu hình gom nhóm này, website có thể nằm trên ổ đĩa dùng chung bởi nhiều máy chủ hoặc mỗi máy chủ có ổ đĩa riêng để lưu trữ bản sao của website. Trong mỗi trường hợp thì khi người dùng kết nối tới một URL nào đó thì họ được chuyển hướng tới bất kỳ máy chủ nào trong cụm các máy chủ (cluster). Đây là cơ chế căn bằng tải cho lưu lượng mạng (Network Load Balancing) như được thể hiện trong Hình dưới đây:


Khi đó mỗi Web server trong cluster sẽ phải có một chứng chỉ SSL của riêng nó. Yêu cầu duy nhất là trường subject name của chứng chỉ cần trùng với tên miền mà Web client sử dụng để kết nối tới website.

Một sự hiểu nhầm thường gặp là cho rằng các Web server trong cluster phải có một chứng chỉ SSL cùng với khóa bí mật giống nhau. Thực ra nếu mua các chứng chỉ cho từ các tổ chức thương mại như VeriSign hay RSA thì rất có thể họ yêu cầu khách hàng cần các chứng chỉ khác nhau cho mỗi Web server.

  • Web Server được bảo vệ bởi ISA Server với cấu hình Server Publishing

Khi áp dụng cấu hình Server Publishing trong ISA Server thì tất cả các lưu lượng kết nối tới cổng TCP 443 mà ISA Server đang lắng nghe trên đó sẽ được chuyển hướng tới Web server nằm đằng sau firewall này (xem Hình dưới đây):

Trong cấu hình này, chứng chỉ SSL phải được cài đặt tại Web server. Tên miền trong trường Subject của chứng chỉ phải khớp với tên miền mà Web client dùng để kết nối tới giao tiếp mạng ngoài (external interface) của ISA Server. Nói cách khác, tên miền này phải được phân giải thành địa chỉ IP được gán cho card giao tiếp mạng ngoài của ISA Server. Dạng cấu hình này được cũng được hỗ trợ bởi nhiều firewall phổ biến khác của Cisco hay Checkpoint. Như vậy, yêu cầu được thỏa mãn là triển khai mã hóa dữ liệu được truyền giữa giữa hai điểm đầu cuối là Web server và Web client.

  • Web Server được bảo vệ bởi ISA Server với cấu hình Web Publishing

Khi áp dụng cấu hình Web Publishing, dữ liệu mà ISA Server tiếp nhận từ Web client sẽ được giải mã và kiểm duyệt bằng các bộ lọc ở tầng ứng dụng (ví dụ, URL Scanning) để phát hiện những lưu lượng Web có thể là mã độc hoặc các dạng tấn công Web khác. Có hai lựa chọn để sử dụng SSL với cấu hình Web Publishing là:

a. Triển khai SSL cho kết nối giữa hai điểm đầu cuối (End-to-End SSL)

Ở đây, SSL được thực hiện giữa Web client và ISA Server cũng như là giữa ISA Server và Web server (xem Hình dưới đây).

Hai chứng chỉ SSL khác nhau phải được cài đặt ở cả ISA Server và Web server và hai kết nối SSL tách biệt được thiết lập là:

  1. Kết nối SSL đầu tiên xảy ra giữa Web client và ISA Server. Trường Subject của chứng chỉ được cài tại ISA Server phải chứa tên miền mà Web client sử dụng để kết nối tới Web server, và tên miền này phải được phân giải thành địa chỉ IP mặt ngoài của ISA Server.
  2. Kết nối SSL thứ hai xảy ra giữa ISA Server và Web server. Trường Subject của chứng chỉ được cài tại Web server phải chứa tên miền hoặc địa chỉ IP giống với thiết lập Web Publishing tại ISA Server.

b. Triển khai SSL giữa Web client và ISA Server

Kết nối SSL chỉ được thực hiện giữa Web client và ISA Server (xem Hình dưới đây).

Chỉ cần một chứng chỉ SSL được cài đặt tại ISA Server. Lưu lượng HTTPS từ Web client sau khi được giải mã và kiểm duyệt bởi bộ lọc tầng ứng dụng của ISA Server sẽ được chuyển tới Web server dưới dạng HTTP (không được mã hóa) thông thường.

Ở đây, trường Subject của chứng chỉ của Web server phải chứa tên miền mà Web client dùng để kết nối tới Web server và tên miền này phải được phân giải thành địa chỉ IP mặt ngoài của ISA Server.

5    Lựa chọn mẫu chứng chỉ

Mẫu chứng chỉ Web Server mặc định sẽ đáp ứng nhu cầu của hầu hết các tổ chức muốn triển khai SSL cho các máy chủ Web nội bộ. Thay đổi duy nhất phải được thực hiện là chỉnh lại quyền hạn của mẫu chứng chỉ này để cho phép quyền Read và Enroll được gán cho universal hoặc global group mà chứa các tài khoản người dùng quản trị Web server.

–manthang

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s